REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE An școlar 2020-2021

Avizat în Consiliul Profesoral din data de 09.09.2020

Aprobat în Consiliul de Administrație din data de 09.09.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Anul școlar 2020-2021

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de organizare și funcționare cuprinde prevederi specifice condițiilor concrete de desfășurare a activității în cadrul Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” însurăței.

Art. 2. Conducerea Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” însurăței va duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare.

Art. 3. Respectarea Regulamentului de organizare și funcționare este obligatorie pentru director, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevi și părinți care vin în contact cu unitatea de învățământ. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Art. 4. Prezentul Regulament de organizare și funcționare a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5.447/ 31.08.2020 și publicat in Monitorul Oficial al României nr. 827 din 09.09.2020),

Art. 5. Regulile de disciplină și obligațiile reciproce ale întregului personal, precum și ale elevilor și părinților care decurg din prezentul Regulament, sunt stabilite în vederea desfășurării în condiții optime și la standarde ridicate de calitate a procesului instructiv- educativ, precum și a activităților conexe care se desfășoară în cadrul școlii.

Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se pot modifica anual sau completa ulterior, ori de câte ori este cazul, la inițiativa a 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și cu consultarea organizației sindicale din unitate. Regulamentul poate fi îmbunătățit în urma modificării legislației în domeniul învățământului.

Art.7. a. Conducerea școlii, învățătorii și profesorii-diriginți au obligația prelucrării prezentului Regulament tuturor elevilor și părinților acestora. Prelucrarea către personalul didactic auxiliar și nedidactic se va efectua de către directorul școlii.

b.Prezentul Regulament va fi publicat pe site-ul școlii ( https://scoalainsuratei.ro) în vederea consultării acestuia de către toate persoanele interesate.

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ȘCOLARE

Art. 8. Anul școlar 2020-2021 începe pe data de 1 septembrie 2020 și se încheie pe data de 31 august 2021 ( cursurile pentru elevi încep pe data de 14 septembrie 2019 și se încheie pe data de 18 iunie 2021 ).

Art.9

 1. I. Activitatea școlară se desfășoară de luni până vineri, după următorul program:
 2. Grupele de grădiniță - 8,00 - 11,50
 3. Clasele 0-1V - 8,00 - 11,50( 12,50 )
 4. Clasele V-VIII - 8,00 - 13,50 ( 14,50 )

Durata orei de curs este de 50 de minute, iar pauza este de 10 minute. La clasele II-IV ora este de 45 de minute iar pauza de 15 minute. La clasa pregătitoare și la clasa I durata orei de curs este de 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităților liber-alese, recreative. La învățământul preșcolar, In Curriculum pentru educația timpurie, aprobat cu OMEN 4694/2.08.2019, se precizează că nu există pauză. Programul zilnic cuprinde: activități pe domenii experiențiale, jocuri și activități liber-alese și activități pentru dezvoltare personală (includ rutine și tranziții).

9.2. Activitățile extracurriculare (pregătirea suplimentară, cercurile, activitățile cultural artistice, sportive, etc.) se desfășoară în afara orarului școlii, la sfârșitul săptămânii cu excepția unor activități de comemorare a unor personalități sau de marcare a unor evenimente care se petrec pe plan mondial după un calendar bine stabilit (Ziua Pământului, Zilele Francofoniei, etc.), cu respectarea strictă a măsurilor necesar a fi plicate în contextul pandemiei deCOVID-19.

Art. 10. în situații obiective (epidemii, calamități naturale, etc.) cursurile școlare pot fî suspendate pe o perioadă determinată. Suspendarea cursurilor școlare se poate face la cererea directorului, după consultarea sindicatului și aprobarea inspectorului școlar general și a DSP Brăila. Suspendarea cursurilor va fi urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare.

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Cadrele didactice

Art. 11. Toate cadrele didactice implicate prin natura funcției în instruirea și educarea elevilor școlii vor trebui să dea dovadă de punctualitate, responsabilitate, consecvență, corectitudine, fermitate și seriozitate în rezolvarea tuturor problemelor legate de demersul instructiv- educativ.

Personalul didactic de predare răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor care aduc atingere interesului învățământului și prestigiului instituției pentru:

 • Absențe nemotivate repetate de la ore, accesul în instituție sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor, comportament agresiv față de colegi, față de restul personalului și față de elevi;
 • Declarații publice ce se referă la fapte neprobate, referitoare la personalul unității școlare;
 • Acceptarea de la părinți și elevi de foloase necuvenite de orice natură, care pot induce ideea de mituire și condiționare a actului instructiv-educativ;
 • Strângerea de fonduri bănești de Ia elevi sau părinți indiferent de scopul în care sunt folosiți aceștia (cadrele didactice nu se vor transforma în ’’agenți comerciali”). Dreptul de a gestiona fonduri în interesul procesului de învățământ il au comitetele de părinți;

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la Art. 13. (a), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt cele prevăzute la Art. 280 din Legea nr.l/ 2011, capitolul privind Statutul personalului didactic, cu respectarea procedurilor elaborate de conducerea școlii.

Art. 12. Toate cadrele didactice au datoria de a se preocupa de conservarea și îmbunătățirea bazei materiale a școlii și de a utiliza cu responsabilitate resursele materiale din dotare. Sălile de clasă vor fi în responsabilitatea directă a învățătorilor și profesorilor diriginți, care au obligația de a recupera de la colectivele respective contravaloarea daunelor produse.

Art. 13. Organizarea unor reuniuni cu caracter privat, ocazionate de diverse sărbători, se va face, fără excepție, în afara orelor de curs.

Art. 14. Organizarea oricărui tip de manifestare colectivă cu caracter extrașcolar, care se va desfășura prin implicarea cadrelor didactice și elevilor școlii, va fi adusă la cunoștința conducerii școlii cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurare.

Art. 15. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau prezența sub influența alcoolului în incinta școlii.

Art. 16. în primele două săptămâni de la începutul fiecărui semestru, cadrele didactice vor prezenta la secretariatul școlii pentru înregistrare planificările anuale și semestriale în format letric (scris). în cursul semestrului, autorii planificărilor pot interveni cu modificări sau completări.

Art. 17. în cazul în care un membru al personalului din școală nu poate fi prezent la program din motive medicale sau situații deosebite, este de datoria sa să anunțe conducerea școlii la începutul zilei respective. Neanunțarea în prealabil a absenței se consideră absență nemotivată. Concediile medicale trebuie aduse la secretariatul unității în termen de maximum 3 zile de la eliberarea acestora de către medic.

Art. 18. Personalul didactic are dreptul de utilizare a tuturor echipamentelor din dotare care le sunt necesare în procesul instructiv-educativ și pentru propria perfecționare.

Art. 19. Profesorii diriginți și învățătorii au obligația de a preda la secretariat evidența învoirilor medicale și a cererilor de învoire a elevilor de la părinți pentru îndosariere.

Art. 20. Participarea la activitățile educative, cuprinse în planul de activități al școlii sau al Inspectoratului Școlar Județean Brăila este obligatorie și este cuprinsă în norma didactică, la fel și participarea la olimpiade, concursuri, examene finale, simularea examenului de Evaluare Națională, conform planificării școlii sau a I.Ș.J. Brăila etc.

Activitățile extracurriculare, pe care profesorul diriginte sau învățătorul le organizează cu colectivul de elevi, trebuie să se desfășoare în afara orelor de curs, cu avizul conducerii școlii.

Cadrele didactice vor prezenta la sfârșitul fiecărui semestru un raport de activitate precum și fișa de autoevaluare la sfârșitul anului școlar, în vederea obținerii calificativului anual. Toate cadrele didactice organizează activități extracurriculare și vor prezenta spre avizare și înregistrare la secretariat, la fiecare început de semestru, un plan de activitate.

Art. 21. în cazul în care desfășurarea consiliilor profesorale se suprapune cu anumite ore de curs, profesorii care predau la clasele respective au obligația de a recupera orele pierdute, prezența la consiliile profesorale fiind obligatorie pentru toate cadrele didactice, indiferent de norma didactică a angajatului, absențele nemotivate la aceste ședințe fiind considerate abateri disciplinare. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței și constituie criteriu de evaluare anuală.

Art. 22. Cadrele didactice au obligația de a stabili și promova în relația cu elevii și părinții acestora principiile corectitudinii și respectului reciproc, de a manifesta transparență și deschidere pentru comunicarea bilaterală.

Art. 23. Nu este permisă întârzierea cadrelor didactice la ora de curs și nici utilizarea telefonului mobil pe parcursul acesteia.

Art. 24. Cadrele didactice au obligația de a semna zilnic condica de prezență și de a consemna în aceasta titlul lecției.

Art. 25. încheierea situațiilor școlare la sfârșitul semestrelor și a situației anuale constituie sarcină obligatorie, pentru fiecare cadru didactic de predare, aceasta fiind considerată o finalitate importantă în demersul didactic. Cadrele didactice răspund de corectitudinea mediilor încheiate și de trecerea acestora în registrul matricol, în termenul stabilit de conducerea unității, conform ROFUIP.

Art. 26. întreg personalul Școlii Gimnaziale Spiru Haret însurăței are obligația de a-și desfășura activitatea astfel încât să fie aplicate și promovate normele specifice de asigurare a calității în învățământul preuniversitar.

Cadrele didactice vor manifesta loialitate față de politica școlii și vor acționa pentru promovarea imaginii școlii în comunitatea locală. Cadrele didactice vor avea o ținută decentă și un comportament adecvat calității de dascăl.

Art. 27. Cadrele didactice au obligația de a evalua rezultatele la învățătură în mod ritmic, în conformitate cu metodologiile elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Str. Lacu Rezii, nr. 92, Oraș însurăței, Județul Brăila
Telefon / Fax: +40 239 660 331; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Art. 28. Aprecierea performanțelor elevilor la învățătură se face cu calificative la învățământul primar și cu note de la 10 la 1 la învățământul gimnazial.

Art. 29. Calificativele și notele acordate se comunică imediat elevilor, se motivează și se trec în documentele de înregistrare corespunzătoare, numai de învățătorul sau profesorul care a efectuat evaluarea. Pentru o evaluare obiectivă și corectă a elevilor se aplică prevederile art. 104 din ROFUIP.

Art. 30. Rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la obiectele la care acestea se dau) vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în școală până la sfârșitul anului școlar și vor putea fi consultate de părinții elevilor în cazul în care aceștia doresc să le vadă, în prezența profesorului care predă disciplina respectivă.

Art. 31. Situația școlară se va încheia conform ROFUIP, art. 108-112.

Art. 32. învățătorii și profesorii diriginți au obligația de a completa corect documentele școlare, pe baza actelor originale sau a copiilor xeroxate și de a proceda la actualizarea datelor ori de câte ori este nevoie.

Art. 33, Este interzisă modificarea de note sau medii. Notele neclare sau eronat consemnate se pot anula prin tăierea cu o linie numai cu cerneală roșie, după care se va aplica sigiliul școlii și semnătura directorului școlii. în același mod se va proceda și la anularea mediilor înscrise eronat.

Art. 34. Motivarea absențelor elevilor se va face numai de către învățător sau diriginte, în baza unei adeverințe medicale eliberate de către medicul de familie sau de o unitate spitalicească. în situații deosebite, motivarea absențelor se poate face pe baza unei cereri întocmite de părinți și avizată de conducerea școlii.

Art. 35. Actele medicale, pe baza cărora se face motivarea absențelor, vor fi prezentate în termen de maxim 5 zile lucrătoare, de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului școlar. Cererile de învoire (maxim 3 zile / semestru) vor fi prezentate numai de către părinte sau de către susținătorul legal. Acestea vor fi depuse la secretariatul unității școlare unde vor fi înregistrate și aprobate de director.

Părintele/ tutorele legal al elevilor poate solicita învoirea acestuia, in limita a 3 zile pe semestru. Cererile scrise se prezintă învățătorului sau dirigintelui. Recuperarea materiei pierdute revine elevului.

Nerespectarea termenelor prevăzute în regulament atrage declararea absențelor ca nemotivate.

Art. 36. Toate cadrele didactice împreună cu secretarul școlii și bibliotecarul răspund permanent de asigurarea protecției cataloagelor, a registrelor matricole și a condicilor de prezență.

Art. 37. Se interzice scoaterea din incinta școlii a documentelor școlare menționate la art. 36, pentru completare sau din alte motive.

Art. 38. Toți învățătorii și profesorii diriginți au obligația și răspund de instruirea riguroasă a elevilor care efectuează serviciul în clasă.

Art. 39. Toți învățătorii și profesorii au obligația de efectua serviciul pe școală conform programării, directorul fiind singurul care aprobă excepțiile, în funcție de interesele majore ale școlii sau ale organelor ierarhic superioare.

Art. 40. In primele 15 zile ale anului școlar vor fi completate, actualizate și avizate toate carnetele de note ale elevilor, acțiune de care sunt responsabili învățătorii și diriginții claselor.

Art. 41. Personalul didactic al școlii are obligația de a-și completa dosarul personal cu actele necesare. La dosarul personal vor fi prezentate numai acte în copie, școala neasumându-și răspunderea pentru păstrarea actelor originale.

Art. 42. învoirea cadrelor didactice de la cursuri se va face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea Consiliului de Administrație a școlii, pe bază de cerere scrisă care presupune, în mod obligatoriu, asigurarea suplinirii cu cadru didactic de specialitate pentru toate orele ce nu pot fi efectuate. Perioada învoirii nu poate depăși 5 zile într-un an școlar.

Art. 43. Cadrele didactice, în general, învățătorii și profesorii diriginți, în special, au obligația de a însoți permanent elevii la toate activitățile de grup organizate cu aprobarea conducerii școlii: excursii, drumeții, vizionări de spectacole, acțiuni cultural-artistice și sportive, concursuri etc.

Art. 44. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru abateri disciplinare sau pentru a rezolva diferite probleme străine de activitatea școlară planificată.

Art. 45. în interiorul Școlii Gimnaziale „Spini Haret” însurăței fumatul este interzis.

Art. 46. Este interzisă strângerea de bani de la elevi și păstrarea lor de către învățători sau profesori. La nivelul fiecărei clase se va stabili un părinte, responsabil financiar care se va ocupa de gestionarea temporară a unor fonduri bănești.

Art. 47. Se interzice crearea și funcționarea în incinta școlii a oricăror formațiuni politice, desfășurarea unor activități de propagandă politică, a celor de prozelitism religios sau a oricăror forme de activitate care încalcă normele de moralitate ce primejduiesc sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art. 48. Se interzice transmiterea de mesaje politice părinților prin intermediul elevilor, acceptarea în spațiul școlar a unor afișe cu mesaj electoral.

Art. 49. Se interzice categoric tuturor cadrelor didactice să folosească părți din pauzele elevilor, pentru terminarea activității de predare - învățare.

Art. 50. învățătorii și profesorii care au ultima oră din schimb au obligația de a supraveghea eliberarea integrală a spațiilor, în mod ordonat și operativ, constatând și eventualele nereguli ce vor fi semnalate învățătorului sau profesorului de serviciu.

Art. 51. Toate cadrele didactice au obligația de a informa în mod operativ conducerea școlii cu privire la orice aspect legat de manifestări necorespunzătoare ale unor elevi sau ale unor colegi ce sunt sancționabile conform prezentului regulament.

Art. 52. Toți învățătorii și profesorii diriginți vor informa în mod operativ părinții elevilor pentru orice abatere săvârșită de aceștia, atât în școală cât și în afara ei, și vor stabili de comun acord măsurile care trebuie luate.

Art. 53. Este interzisă tratarea la orele de dirigenție a unor teme din specialitatea profesorului diriginte, în afara tematicii precizate în planificarea activității educative.

Art. 54. La clasele I-1V, este interzisă tratarea în timpul orelor la unele obiecte din orar a unor teme de la alte obiecte în scopul recuperării materiei.

Art. 55. Cadrele didactice debutante se vor pregăti zilnic pentru lecții, întocmind proiecte didactice pe care le vor prezenta săptămânal conducerii școlii pentru avizare.

Art. 56. Este interzisă părăsirea clasei de către profesor în timpul desfășurării orelor.

Art. 57. a. Este interzisă scurtarea orelor prevăzute în orar, cu excepția cazurilor în care acest lucru este stabilit de conducerea școlii, cu acordul IȘJ Brăila, în scopul desfășurării unor activități la nivelul întregii școli.

 1. Conform unei planificări stabilite împreună cu reprezentanții ISU, de două ori pe semestru, orele vor fi întrerupte pentru organizarea unor exerciții de evacuare în caz de incendiu, cutremur sau alte situații de urgență. Exercițiile de evacuare vor urma o procedură pe care trebuie să o cunoască întreg personalul școlii și toți elevii.

Art. 58. în cazuri excepționale, învățătorii și diriginții vor aproba, cu acordul conducătorului școlii, ca elevii navetiști să plece cu 5-10 minute mai devreme de la ultima oră.

Art. 59. Toate cadrele didactice au obligația de a consulta materialele informative puse la dispoziție în cancelarie și de a se conforma necondiționat.

Art. 60. Toate cadrele didactice vor urmări conținutul fișei postului și ale contractului colectiv de muncă, vor respecta legislația în vigoare.

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Biblioteca

Art. 61. Biblioteca școlii contribuie efectiv la formarea elevilor alături de procesul de predare- învățare.

Art. 62. Biblioteca funcționează potrivit solicitărilor elevilor și cadrelor didactice.

Art. 63. Bibliotecarul este subordonat directorului școlii și își desfășoară activitatea conform fișei postului.

Art. 64. Programul bibliotecii este următorul:

Școala nr. 1: luni, marți și joi de la 8,00 h la 16,00 h iar miercuri și vineri de la 14,00 h la 16,00 h.

Școala nr. 2: miercuri și vineri. De la 8,00 h la 14,00 h.

Art. 65. Bibliotecarul are obligația de a ține evidența informatizată a cărților și publicațiilor existente în bibliotecă.

Secretariatul

Art. 66. Secretariatul este subordonat directorului școlii, iar secretarele își desfășoară activitatea conform fișei postului.

Art. 67. Secretariatul funcționează între orele 8,00 -16,00 în timpul programului școlar și în perioada vacanțelor școlare.

Art. 68. Programul secretariatului se poate modifica în funcție de cerințele școlii.

Art. 69. Secretara va fi prezentă la activitățile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Brăila.

Contabilitatea

Art. 70. Biroul contabilitate este subordonat conducerii școlii și se ocupă de problemele financiare ale școlii.

Art. 71. Programul contabilității este între orele 8,00- 16,00.

* **

Art. 72. Plecările din unitate ale personalului didactic auxiliar și nedidactic în timpul programului se fac numai cu avizul conducerii școlii și numai din motive bine întemeiate sau în interes de serviciu.

Art. 73. Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în conformitate cu fișa postului și programul stabilit de conducerea unității.

CONSILIUL PROFESORAL

Art. 74. Consiliul Profesoral își desfășoară activitatea în ședințe ordinare (lunar) și în ședințe extraordinare la propunerea directorului școlii sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

Art. 75. Prezența cadrelor didactice la ședințele Consiliului Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice din unitatea școlară.

Art. 76. Consiliul Profesoral dezbate și adoptă variante de proiecte curriculare sau pentru curriculum la decizia școlii, etc. Toate atribuțiile Consiliului profesoral sunt prevăzute în art.54- 56 din ROFUIP, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 77. Consiliul Profesoral validează situația școlară la sfârșitul semestrului sau la sfârșitul anului școlar.

Art. 78. Consiliul Profesoral decide asupra aplicării sancțiunilor prevăzute de Statutul personalului didactic.

Art. 79. în afara consiliilor profesorale ordinare se pot organiza întâlniri numai cu profesorii sau învățătorii în scop informativ.

Art. 80. Consiliul Profesoral aprobă, la propunerea directorului, sancționarea cadrelor didactice care au absentat nemotivat de trei ori la ședințele Consiliului Profesoral.

Art. 81. Consiliul Profesoral aprobă, la propunerea Consiliului clasei, elevii cărora urmează să li se scadă nota la purtare sub 7 sau să li se acorde recompense.

COMISIILE METODICE

Art. 82. Comisiile metodice pe arii curriculare au obligația să colaboreze la elaborarea ofertei educaționale.

Art. 83. Comisiile metodice colaborează, la nivel de arie curriculară, pentru organizarea și realizarea unor activități de formare continuă.

Art. 84. Comisiile metodice vor întocmi și realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale.

CONSILIUL CLASEI

Art. 85, La începutul fiecărui an școlar consilierul educativ organizează întâlniri cu învățătorii și diriginții pentru formare în domeniul activității la nivelul consiliului clasei; activitățile de formare vor fi consemnate în procese verbale. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, cel puțin un părinte delegat și un reprezentant al elevilor pentru clasele din învățământul gimnazial. Președintele Consiliului clasei este învățătorul sau profesorul-diriginte.

Art. 86. învățătorii și diriginții au obligația de a întocmi, pe baza actelor legale , liste cu elevii ai căror părinți au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie, pentru ca acești elevi să poată beneficia de ajutoare materiale legale (rechizite, burse etc.).

Art. 87. a. învățătorii și diriginții numiți la începutul anului școlar au obligația de a semna fișa cu atribuțiile specifice acestei responsabilități și de ducerea la îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.

b. Alte atribuții specifice Consiliului clasei sunt prevăzute în art. 57-59 din ROFU1P.

 

ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ

Art. 88. Personalul didactic de predare are obligația de a efectua serviciul pe școală în conformitate cu atribuțiile profesorului și învățătorului de serviciu, stabilite prin prezentul regulament. Serviciul pe școală al cadrelor didactice se organizează în zilele în care acestea au mai puține ore de curs.

Art. 89. Profesorul sau învățătorul de serviciu va fi prezent la școală cu cel puțin 15 minute înainte de începerea serviciului pe școală.

Art. 90. Serviciul pe școală se va organiza de luni până vineri, atât pentru învățători, cât și pentru profesori.

Art. 91. Activitatea învățătorilor și profesorilor de serviciu va fi coordonată de directorul școlii ( atribuțiile sale sunt consemnate la art. 100 ).

Art. 92, Graficul cadrelor didactice de serviciu va fi întocmit la începutul fiecărui semestru, va fi avizat de director și va fi afișat în cancelarie, la avizierul școlii și la secretariat.

Art. 93. La intrarea în serviciu, învățătorul ( profesorul) de serviciu va verifica existența tuturor cataloagelor, lucru care se va repeata și la ieșirea din serviciu, după care le va preda la secretariat.

Art. 94. în timpul pauzelor, învățătorul ( profesorul ) de serviciu are obligația de a fi pe holurile școlii pentru a supraveghea activitatea elevilor și pentru a preveni situații

Str. Lacu Rezii, nr. 92, Oraș însurăței, Județul Brăila

Telefon / Fax: +40 239 660 331; e-mail: scoala.insurateigagmail.com precum: acte de violență între elevii școlii, între elevi și alte persoane din afara școlii, violențe de limbaj, fumatul în grupurile sanitare sau în exteriorul școlii, acțiuni de distrugere a mobilierului, pătrunderea în incinta școlii a elevilor de la altă școală etc.

Art. 95. Verifică prin sondaj, în timpul pauzelor, dacă sălile de clasă sunt bine întreținute iar elevii de serviciu pe clasă își îndeplinesc atribuțiile ce le revin.

Art. 96. învățătorul ( profesorul ) de serviciu semnalează imediat conducerii școlii orice act de indisciplină sau orice alt eveniment petrecut în timpul sercviciului său.

Art. 97. învățătorul ( profesorul ) de serviciu trebuie să asigure buna desfășurare a intrării și ieșirii elevilor și la începutul și sfârșitul pauzelor. La începutul programului, la intrarea în școală, învățătorul ( profesorul ) de serviciu verifică dacă elevii au în piept ecusonul de identificare.

Art. 98. învățătorul ( profesorul) de serviciu verifică prezența la ore a cadrelor didactice, aduce la cunoștința directorului eventualele absențe, iar în lipsa directorului ia măsuri pentru acoperirea orelor la care învățătorul sau profesorul lipsește.

Art. 99. învățătorul ( profesorul ) de serviciu trebuie să ia legătura imediat cu dispensarul medical în legătură cu eventualele accidentări sau îmbolnăviri ale elevilor în timpul pauzelor.

Art. 100. CADRUL DIDACTIC DE SERVICIU PE ȘCOALĂ

Eiccare cadru didactic are obligația de a îndeplini sarcina învățător / profesor de serviciu pe școala, conform graficului stabilit si afișat in cancelarie.

învoirea cadrului didactic de la serviciul pc școala se accepta doar daca are motive foarte bine intemeiate. Acesta are datoria sa anunțe conducerea scolii cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia sa efectueze serviciul, pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic sau poate să iși gaseasca singur un inlocuitor. Cadrul didactic de serviciu asigura desfasurarea procesului de invatamant in bune condiții, îndrumând si controlând activitatea din școala, avand următoarele atribuții:

 • Este prezent in unitatea școlara cu 15 minute înainte de începerea orelor;

* Programul cadrului didactic de serviciu este 7,45 - 14,00 / 15,00.

' Poarta ecusonul care indica activitatea specifica “Profesor de serviciu”.

" Verifica existenta cataloagelor la începutul si la sfârșitul programului. La sfârșitul programului predă cataloagele la secretariat.

 • Supraveghează, împreună cu celălalt învățător / profesor de serviciu intrarea elevilor in scoală.
 • Supraveghează, în timpul pauzelor, intrarea persoanelor străine în unitate.

Asigură îndeplinirea programului in bune condiții: sunatul la timp pentru intrarea si ieșirea elevilor la si de la ore, prezenta profesorilor in fiecare clasa (in caz contrar anunța directorul pentru a se lua măsurile corespunzătoare - va suplini, va recomanda clasei / claselor descoperite teme de studiu individual, astfel incat sa fie liniște in școala).

" învățătorul / Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplina a elevilor in timpul pauzelor, intervine in cazul in care sunt abateri disciplinare, pe care le consemnează ulterior in procesul verbal.

' Învățătorii ( profesorii) de serviciu iau masuri ca in timpul orelor sa nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele de curs.

DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE ELEVILOR

 1. Drepturile elevilor

Art. 101. Elevii se bucură de toate drepturile legale și nici o activitate din școală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.

Art. 102. Elevii au dreptul și obligația de a cunoaște și de a respecta prevederile Regulamentului intern și ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 103. Elevii beneficiază de învățământ de stat gratuit.

Art. 104. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor și învățătorilor, pe toată durata studiilor, baza didactică și materială de care dispune școala.

Art. 105. Elevii au dreptul să participle la activitățile extracurriculare organizate de școală sau de cluburile copiilor fără a afecta programul zilnic.

Art. 106. Elevii de la învățământul primar și gimnazial primesc gratuit manuale școlare.

Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele primite gratuit și să le restituie la sfârșitul anului școlar. Manualele deteriorate sau pierdute vor fi înlocuite de către elevii care le-au avut spre folosință.

Art. 107. Elevii au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile curriculare și extracurriculare, precum și pentru atitudine civică exemplară.

Art. 108. La nivelul școlii se constituie Consiliul Elevilor, format din reprezentanți ai elevilor din fiecare clasă și funcționează pe baza unui regulament propriu.

în Școala Gimnazială ’’Spiru Haret” însurăței se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă, care își aleg la interval de 2 ani un PREȘEDINTE.

Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu (parte a regulamentului intern).

Art. 109. Elevilor cu probleme sociale deosebite sau cu probleme medicale li se pot acorda Str. Lacu Rezii, nr. 92, Oraș însurăței, Județul Brăila

Telefon / Fax: +40 239 660 331; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. burse de boală sau burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare și cu resursele bugetare disponibile.

 1. îndatoririle elevilor

Art. 110. Frecvența elevilor

 1. 1 a. Frecvența elevilor la cursuri este obligatorie. Intrarea în școală se face cu maximum 10 minute înaintea primei ore, numai pe baza ecusonului.
 2. b. Nu este permisă învoirea elevilor de la ore cu excepția cazurilor de participare la diferite activități școlare, desfășurate în timpul programului cu aprobarea l.Ș.J. Brăila.
 3. 1 c. Elevii nu au voie să chiulească de la ore și nu au voie să inițieze sau să participe la acțiuni colective de chiul.

110.d. în situația absentării din motive de sănătate elevii sunt obligați ca în termen de 5 zile de la revenirea în școală să prezinte adeverință medicală de la medicul de familie.

11 l.a. Pentru alte situații, motivarea absențelor se face pe baza unei cereri scrise de părinte/tutorele legal adresată directorului și aprobată de acesta în urma consultării cu învățătorul/dirigintele clasei. Numărul absențelor care pot fi motivate fără documente medicale, doar pe baza cererii părinților sau tutorilor, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile trebuie avizate de către directorul școlii.

111 .b.Elevii scutiți de efort fizic sunt obligați să fie prezenți la orele de educație fizică și să rămână sub supravegherea profesorilor. Elevii scutiți de efort fizic vor prezenta la școală documentul respectiv până la data de 1 octombrie a anului școlar în curs. Orice scutire medicală prezentată după această dată este luată în evidență cu data respectivă fără a avea însă efect asupra absențelor primite anterior. Tot până la 1 octombrie toti elevii apți de efort fizic vor prezenta adeverința de sănătate de la medicul de familie conform căreia pot participa la orele de educație fizică fără riscuri.

Art. 112. Comportamentul elevilor

112.a. Indiferent de momentul și locul unde se află, elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, corect, dovedind prin aceasta că sunt elevi și respectă numele școlii în care învață.

 1. b . Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în școală persoane străine sau să fie așteptați de alte persoane în școală sau în curtea școlii.
 2. c. Elevii nu au voie să aducă în școală și să folosească niciun fel de spray-uri lacrimogene / paralizante și orice alte materiale pirotehnice sau de altă natură, care ar putea pune în pericol integritatea fizică a celor din jur.
 3. d. Se interzice cu desăvârșire elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau droguri.
 4. e. Este interzisă introducerea în școală a materialelor vizuale sau auditive care atentează la bunele moravuri.
 5. f. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul școlii patine cu rotile, biciclete, motorete, pantofi sport cu role, aparate radio sau casetofoane.
 6. g. Este interzisă introducerea telefonului mobil în școală. în cazul deținerii și utilizării de către elevi a telefoanelor mobile în unitatea școlară, învățătorii / profesorii au obligația de a lua elevului telefonul mobil (fără SIM) și de a-l preda la secretariat. Aceste telefoane vor putea fi ridicate doar de către părinți.
 7. h. Se interzice elevilor să posede sau să folosească orice tip de armă albă și să se implice în acte de violență sau intimidare.
 8. i. Elevii nu au voie să cheme la școală pentru așa-numitele „răfuieli” sau „intimidări” alți elevi mai mari, cunoscuți, „prieteni” din afara școlii, etc.
 9. j. Elevilor le este interzis să-și însușească bunuri, obiecte sau bani care nu le aparțin.
 10. k. Este interzisă folosirea produselor oferite gratuit ca supliment alimentar (lapte, corn, măr) în alte scopuri decât cel pentru care au fost distribuite.
 11. 1. Elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze cu pix, marker, creion, spray colorat, vopsea etc. mobilierul școlii, pereții interiori sau exteriori, lambriul, gardul școlii, ferestrele sau ușile.
 12. m. Elevii care produc daune sau deteriorează bunurile din dotarea școlii au obligația să repare sau să înlocuiască obiectele. în cazul în care vinovatul nu a fost identificat, răspunderea (și implicit înlocuirea obiectului) revine colectivului care a folosit sala sau echipamentul respectiv.

112.n. Resturile de alimente consumate în pauză și hârtiile nefolosite se vor pune în coșurile din clase sau coșurile speciale, destinate colectării selective a deșeurilor.

 1. o. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor.
 2. p. Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele școlare primite gratuit și să le restituie în bună stare la sfârșitul anului școlar.

Este interzisă folosirea în timpul orelor a aparatelor foto, aparatelor de filmat sau telefoanelor fără acordul cadrelor didactice care predau la ora respectivă.

113.Obligațiile elevilor în timpul orelor

 1. La intrarea în clasă a unui învățător/ a unui profesor, a directorului școlii, a oricărei persoane străine în clasă, elevii se vor ridica și vor saluta..
 2. Imediat ce s-a sunat de intrare, elevul va pune pe bancă rechizitele, cartea, caietele necesare pentru ora respectivă.
 3. Se interzice utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; prin excepție de Ia aceasta prevedere, este permisa utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, in situația folosirii lor in procesul educativ sau in situații de urgenta. Este interzisa fotografierea sau filmarea in incinta scolii, fara acordul conducerii unitatii de invatamant.
 4. Când este ascultat, elevul este obligat să prezinte profesorului / învățătorului caietul de teme și carnetul de elev, dacă acesta i le cere.
 5. Toți elevii clasei ascultă cu atenție răspunsurile colegilor și nu intervin decât cu permisiunea profesorului/ a învățătorului.
 6. Șoptitul este cu desăvârșire interzis. Elevii care șoptesc vor fi notati cu nota 1. Aceeași pedeapsă se aplică și elevilor care copiază la lucrările scrise.
 7. în timpul lecțiilor, elevii trebuie să asculte cu atenție explicațiile profesorului/ ale învățătorului, să ia notițe și să nu aibă preocupări sau manifestări de natură să conturbe buna desfășurare a lecției.
 8. Elevii care perturbă procesul de învățământ prin vociferări, injurii sau alte activități diferite de cele instructiv-educative vor fi sancționați conform regulamentului școlar și sunt obligați să dea notă explicativă profesorului, dirigintelui și conducerii școlii și să se prezinte la psihologul școlii pentru a fi consiliați pentru devierea de comportament.
 9. Se interzice cu desăvârșire mestecatul gumei în timpul orelor.
 10. Nu se aruncă niciun fel de obiect pe geamuri, nu se lasă murdărie în bănci, nu se stoarce buretele de la tablă pe parchet, nu se aruncă apa folosită la ora de desen prin clasă.
 11. La sfârșitul orei, elevii își vor așeza lucrurile în bancă, se vor ridica în picioare pentru a saluta profesorul/ învățătorul, apoi, cu permisiunea acestuia, se vor încolona pentru a ieși în pauză. Pe coridoare se vor deplasa pe partea dreapta a sensului de mers.
 12. Se interzice tuturor elevilor să se apropie, să manipuleze sau să folosească instalațiile electrice, aparate și materiale de laborator, instalații de apă, aparatură sportivă, în absența cadrelor didactice.

Art. 114. Accesul elevilor în școală

 1. Elevii au acces în școală numai dacă poartă uniforma stabilită în Consiliul Profesoral (începând cu 14 septembrie 2020 ), uniformă formată din cămașă de culoare albă / bleu și costum (fustă sau pantalon + vestă / sacou la fete și pantalon + vestă / sacou la băieți) de culoare neagră sau bleumarin și ecusonul școlii.
 2. Accesul elevilor în școală se va face doar pe la intrarea destinată

Str. Lacu Rezii, nr. 92, Oraș însurăței, Județul Brăila

Telefon / Fax: +40 239 660 331; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

acestora.

 1. Ușa de acces a elevilor în școală se va închide după 5 minute de la începerea fiecărei ore de curs.
 2. Intrarea elevilor în școală se va face în perfectă ordine sub directa îndrumare a învățătorului / profesorului de serviciu.

114.e. Circulația elevilor pe holuri se va face în mod civilizat, atât la intrare, cât și la ieșire.

114.f. Este interzisă intrarea elevilor prin ușa din față, cea a profesorilor, cu excepția cazurilor de urgență, a exercițiilor de evacuare.

114.g. La terminarea cursurilor, elevii vor părăsi imediat sala de clasă sub supravegherea învățătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs și nu vor staționa în curtea școlii fără un motiv bine întemeiat.

114.lt. în timpul programului, elevii nu au voie să părăsească curtea școlii decât în cazuri de extremă urgență ce vor fi stabilite de către învățătorul sau profesorul de serviciu, cu acordul conducerii școlii.

114.i. Părinții elevilor îi vor însoți pe aceștia numai până la intrarea în școală și îi vor prelua la terminarea programului din același loc.

Art. 115. Ținuta elevilor

 1. Toți elevii Școlii Gimnaziale „Spiru Haret” însurăței vor purta uniforma stabilită în Consiliul Profesoral formată din cămașă de culoare albă / bleu și costum (fustă sau pantalon + vestă / sacou la fete și pantalon + vestă / sacou la băieți) de culoare neagră sau bleumarin și ecusonul școlii.
 2. Elevilor le este interzis să-și vopsească părul, să poarte cercei sau tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să fie decentă, pieptănătura la fel.
 3. Fetelor le este interzis să se fardeze, să poarte haine transparente, excesiv de scurte și strâmte, excesiv de decoltate.
 4. Este interzis elevilor să poarte îmbrăcăminte neadecvată vârstei și calității de elev și să folosească însemne specifice unor grupuri sataniste, etc.

Art. 116 . Recompensarea elevilor

 1. Pentru rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară, elevii pot fi recompensați după cum urmează:

- evidențierea în fața colegilor de clasă, a colegilor de școală sau a Consiliului Profesoral

 • evidențierea pe site-ul școlii https://scoalainsuratei.ro
 • acordarea de premii, diplome și recompense materiale din sponsorizări la sfârșitul anului școlar. La clasele I-IV se vor acorda elevilor diplome de merit iar la clasele V-VIII premii și mențiuni cu condiția ca media generală anuală să fie peste 8,50 iar media la purtare să fie 10.

Art. 117. Sancțiuni aplicate elevilor

Abaterea

Sancțiune la prima abatere

Sancțiune la mai multe abateri

întârziere la oră

Observația

Absență în catalog Avertisment

Absențe nemotivate de la ore

 

-scăderea notei la purtare cu

1 punct pentru fiecare 20 absențe nemotivate conform ROFUIP, cu modificările și completările ulterioare.

Implicarea în conflicte

verbale violente, bătaie

-discuție cu elevul și părinții

acestuia

- scăderea notei Ia purtare cu

1 punct sau mai multe puncte

-preluarea elevului în baza de date a poliției de proximitate

- mustrare scrisă

Deținerea de obiecte ascuțite (cuțite, lame, etc.)

-discuție cu elevul și părinții acestuia în prezența

polițistului de proximitate -avertisment

-scăderea notei la purtare cu

1 punct

-preluarea elevului în baza de date a poliției de proximitate -scăderea notei la purtare cu 2 sau mai multe puncte

Fumat

-discuție cu părinții elevului -mustrare scrisă

-scăderea notei la purtare cu 1 punct

-scăderea notei la purtare cu

2 puncte

Frecventarea barurilor în timpul programului de școală

-discuție cu elevul și părinții acestuia

-avertisment verbal

-mustrare în fața Consiliului Profesoral

-scăderea notei la purtare cu

1 punct

Distrugerea bunurilor școlii

-discuție cu elevul și părinții acestuia

-plata tuturor lucrărilor

necesare reparațiilor -observația

-plata tuturor lucrărilor

necesare reparațiilor

- scăderea notei la purtare cu

2 sau mai multe puncte -mutarea disciplinară

temporară la Șc 1 sau 2.

   

- Avertisment

     

Ținută vestimentară

nepotrivită

-observația -informarea părinților

-interzicerea accesului în

școală

-scăderea notei la purtare cu

1-2 puncte

Deranjarea orei de curs

-observația

-discuție cu elevul în

 

-discutarea cu elevul în prezența învățătorului / dirigintelui.

prezența părinților.

-avertisment

- anunțarea organelor de poliție, -scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte

Implicarea în acțiuni care aduc atingere bunului renume al școlii

-observația

-discuție cu elevul în prezența părinților

-mustrare scrisă

- avertisment

-scăderea notei la purtare cu

2-3 puncte

Acțiunea de a nu păstra curățenia în clasă, holuri, curtea școlii sau alte încăperi

-observație individuală

-efectuarea curățeniei în clasă la sfârșitul programului -strângerea hârtiilor și a altor resturi din curtea școlii -avertisment

-mustrare scrisă

Aducerea în școală a unor persoane străine în scopul „reglării de conturi”

-observația și avertismentul -anunțarea părinților

-scăderea notei la purtarea cu

1 -2 puncte

-anunțarea polițistului de proximitate și introducerea în baza de date a poliției

Difuzarea de materiale cu caracter obscen.

-confiscarea materialelor -discuții cu părinții elevului

-scăderea notei la purtare cu

1 -2 puncte

-mustrare scrisă

-anunțarea polițistului de proximitate

Furturile de la colegi sau din patrimonial școlii

- recuperarea pagubelor

- scăderea notei la purtare cu

l -3 puncte

- scăderea notei la purtare cu

1-3 puncte

Jignirea cadrelor didactice, a personalului administrativ și de serviciu ( acte sau gesturi obscene, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență)

- scăderea notei la purtare cu

3-5 puncte

- scăderea notei la purtare cu

3-5 puncte

- anunțarea Poliției

Falsificarea și trecerea notelor în catalog, în carnetele de note, distrugerea documentelor școlare, falsificarea motivărilor

scăderea notei la purtare cu 2 puncte

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Postarea, fără acordul direcțiunii în spațiul școlii de afișe, înscrisuri, manifeste cu conținut denigrator care afectează imaginea școlii sau a unui cadru didactic

scăderea notei la purtare cu 1- 2 puncte în funcție de gravitatea faptei

scăderea notei la purtare cu 3 puncte

înregistrarea orei (cu telefonul mobil sau cu alte mijloace audio-vizuale) și difuzarea ei fără acordul cadrului didactic Difuzarea materialului înregistrat pe internet sau în alte medii constituie circumstanțe agravante

confiscarea aparatului și înștiințarea părinților pentru a veni la școală în vederea predării acestuia;

- scăderea notei la purtare cu 2 puncte

-mustrare scrisă

-anunțarea Poliției de Proximitate

-scăderea notei la purtare cu 3 puncte

Art. 118. Transferul elevilor

Transferul la și de la Școala Gimnazială „Spiru Haret” însurăței se face conform ROFUIP ( art. 137-149, cu modificările și completările ulterioare), numai în perioada vacanțelor intersemestriale sau a vacanței de vară.

Art. 119. Părinții elevilor, comitetele de părinți și Consiliul reprezentativ al părinților

 1. a. Comitetele de părinți se organizează și funcționează în baza Legii Educației și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 2. b. Comitetele de părinți își desfășoară activitatea în baza unui program de activitate anual.
 3. c. Comitetul de părinți sprijină conducerea școlii și dirigintele în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei și a unității de învățământ;
 4. d. Comitetul de părinți ajută școala și diriginții în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenților;
 5. e. Comitetul de părinți sprijină dirigintele în organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare;
 6. f. Comitetele de părinți pot atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin programe de modernizare a activității educative și a bazei materiale din clasă și din școală.
 7. g . Comitetele de părinți pot realiza venituri proprii prin organizarea în colaborare cu școala a unor manifestări cultural-artistice, sportive, turistice sau donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice.
 8. h. în adunarea generală a comitetelor de părinți, la nivel de școală, se alege Consiliul reprezentativ al părinților format din președinte, vicepreședinte, casier și alți 3-5 membri. Trei reprezentanți vor face parte de drept din CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE.
 9. i. Directorul unității de învățământ poate convoca adunarea generală a comitetelor de părinți la nivelul școlii,
 10. j. Consiliul reprezentativ al părinților se organizează și funcționează pe baza unui regulament propriu.
 11. k. Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților în Consiliul de administrație al școlii.
 12. 1. Fondurile realizate de comitetele de părinți și de consiliul reprezentativ al părinților vor fl înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se vor avea în vedere următoarele:
 • sumele realizate se consemnează într-un process verbal în care se menționează acțiunea organizată, cheltuielile și venitul net, proces verbal semnat de președintele, secretarul și casierul consiliului;
 • plățile se fac cu aprobarea consiliului și se justifică cu acte oficiale: facturi, bonuri de casă, chitanțe;
 • obiectele de inventar și materialele procurate din fondurile comitetelor de părinți se predau unității de învățământ pe bază de proces verbal și vor fi trecute în inventarul școlii potrivit reglementărilor în vigoare;
 1. m. Consiliul reprezentativ al părinților prezintă raportul asupra activității în Adunarea generală a comitetelor de părinți la începutul fiecărui an școlar.

Art. 120 . învățătorul și profesorul-diriginte au următoarele sarcini și atribuții:

 • Asigură, împreună cu elevii clasei, păstrarea în bune condiții a bazei materiale și

remedierea acesteia în cazul deteriorării ei;

 • Răspunde de preluarea și predarea manualelor școlare;
 • Predă și preia de la secretariatul școlii carnetele de elev în vederea completării și avizării

lor;

 • întocmește catalogul provizoriu al clasei la începutul anului școlar, pe

care îl înregistrează la secretariatul unității școlare; Completează

catalogul definitiv al clasei;

 • întocmește și predă la timp situațiile statistice;
 • întocmește caietul dirigintelui (învățătorului);
 • Planifică temele orelor de dirigenție și predă la timp planificarea responsabilului comisiei

metodice;

 • Organizează activități extrașcolare cu elevii;
 • Colaborează cu colectivul didactic al clasei în scopul cunoașterii elevilor și al îmbunătățirii

procesului de predare-învățare;

 • Colaborează cu personalul medical sau de consiliere pentru rezolvarea problemelor

elevilor;

 • Organizează ședințe cu părinții lunar sau ori de câte ori este cazul;
 • Preia, pe bază de process verbal, sala de clasă în care își desfășoară activitatea elevii și răspunde de păstrarea în bune condiții a sălii și bunurilor din clasă;
 • Urmărește frecvența elevilor, motivează absențele elevilor pe baza certificatelor avizate de medicul de familie precum și pe baza cererilor părinților;

Art. 121. Regulamentul de organizare și funcționare se prelucrează elevilor, părinților și întregului personal al unității cu proces verbal și semnătura tuturor celor instruiți, imediat ce este aprobat în Consiliul Profesoral.

Art. 122. Necunoașterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament și a tuturor documentelor menționate, care reglementează procesul de învățământ, nu absolvă de răspundere și nu pot fi invocate drept scuză.

Art. 123. Regulamentul de ordine interioară va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori de câte ori este nevoie.

Art. 124. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul de ordine interioară pentru anul școlar 2019-2020.

Art. 125. Modificarea prezentului regulament nu se poate face decât de Consiliul Profesoral al școlii, în conformitate cu schimbările care pot interveni în procesul de învățământ.

Anexa nr. 1
Atribuțiile învățătorului/ profesorului de serviciu

 1. Se va prezenta la școală cu 15 minute înainte de începerea programului.
 2. Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs și verifică ținuta acestora.
 3. Verifică prezența profesorilor la ore și asigură supravegherea claselor de la care lipsesc învățătorii/profesorii.
 4. Asigură intrarea punctuală la ore a profesorilor și a elevilor.
 5. Verifică ordinea și disciplina în pauze.
 6. Controlează în pauze activitatea elevului de serviciu din clase.
 7. Interzice ieșirea elevilor în afara școlii pentru interese personale.
 8. Asigură semnarea condicii de prezență de către toate cadrele didactice.
 9. Predă cataloagele la secretariat după terminarea ultimei ore de curs.
 10. Consemnează în procesul verbal eventualele abateri disciplinare ale elevilor și/sau stricăciunile din sălile de clasă sau din alte încăperi din școală.
 11. Informează, în mod operativ, directorul de problemele deosebite apărute pe durata zilei.
 12. Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curățenie.
 13. în cazul în care celălalt învățător / profesor nu efectuează serviciul pe școală, anunță directorul.
 14. La sfârșitul zilei verifică:
 15. cataloagele, condicile de prezență;
 16. toate celelalte obiecte din inventarul cancelariei (calculatoare, televizor, etc ).
 17. Anunță directorul în cazul imposibilității efectuării serviciului cu cel puțin două zile înainte, pentru a fi înlocuit.

Anexa nr. 2

Proces - verbal

încheiat astăzi,..................... de către profesor........................................ , cu prilejul

serviciului pe școală.

 • Documentele școlare au fost/nu au fost primite în bună stare.
 • Baza materială (clasele, culoarele, grupurile sanitare) preluată la ora......... de la

................................... .....se află în următoarea situație:

 • clasele...............................................................................................
 • culoarele.................. .. ...............................................................
 • grupurile sanitare............................................................................
 • Orele neacoperite la învățământul primar/gimnazial au fost la clasele
 • Profesorii care au absentat (motivat, nemotivat) sunt:
 • Problemele deosebite cu care m-am confrutat au fost următoarele:

> diverse acțiuni care au avut loc în școală: > elevi problemă:

> bunuri materiale distruse:

> comasări de ore: > altele:

 • Documentele școlare și baza materială au fost luate în primire de către

Prof.......................... ... .....

Anexa nr.3 - COD ETIC

Cod de conduită a cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare, personal nedidactic

 • Norme de conduită ale personalului in raport cu elevii scolii

Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic al Școlii Gimnaziale “Spiru Haret” însurăței are obligația, în conformitate cu legislația de referință și pentru a fi la înălțimea statutului moral conferit de profesie, să respecte cu strictețe următoarele cerințe:

 1. să respecte, să îndrume și să acorde ajutor în orice împrejurare elevilor școlii;
 2. să aibă față de aceștia o atitudine calmă, binevoitoare, să asculte cu atenție și înțelegere orice problemă de natură profesională sau personală ridicată de elevi;
 3. să nu jignească elevii, să nu facă observații discriminatorii la adresa acestora referitoare la apartenența lor la o anumita comunitate etnică, religioasă, etc;
 4. să nu agreseze sub nici o formă, fizic sau verbal elevii;
 5. să adopte o ținută vestimentară decentă; să ofere un model demn de urmat pentru elevi;
 6. să aibă o atitudine fermă și consecvență față de abaterile disciplinare ale elevilor (acte de violență, limbaj vulgar) sau față de orice deviere comportamentală de la rigorile impuse de regulamentele școlare.
 • Relația profesor-elev

Pot fi considerate neconforme cu legile și regulamentele școlare sau degradări ale relației profesor-elev/angajat-elev, următoarele acțiuni inițiate de angajații unității și pe care, în consecință, elevii (sau reprezentanții acestora) le pot semnala (conform procedurii):

 1. discuțiile, afirmațiile, aluziile cu caracter obscen;
 2. dicuțiile cu tematică politică și religioasă în scop de propagandă;
 3. afirmații a căror conținut aduc atingere integrității morale, psihice;
 4. comportamente care conțin amenințări sau atingeri cu privire la integritatea fizică;
 5. discriminarea sexuală, etnică și religioasă;
 6. discriminarea pe criterii de rezidență (urban - rural);
 7. implicarea elevilor, cu acceptul sau fără acceptul lor, în acțiuni ale căror efecte sau proceduri

contravin legilor și regulamentelor școlare;

Str. Lacu Rezii, nr, 92, Oraș însurăței, Județul Brăila

Telefon/ Fax: +40 239 660 331; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 1. notarea elevilor sau a claselor de elevi în vederea obținerii de către profesor a unui fals prestigiu sau a unor avantaje materiale si financiare, de ambele părți sau de o singură parte;
 2. modificarea unei evaluări obiective prin influențarea sau constrângerea unui profesor;
 3. evaluarea denaturată a elevilor din motive concurențiale (între profesori, elevi sau clase de elevi);
 4. facilitarea obținerii de către elevi a unor avantaje sau drepturi (funcții si atribuții, transferuri, participări la activități extrașcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluări neobiective, modificarea evaluării școlare sau a unei sancțiuni acordate sau aflate în procedură, motivarea neregulamentară a absențelor, etc), care contravin legilor și regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din inițiativa elevului), prin impunerea oricărei forme de condiționare sau fără exprimarea unei pretenții din partea angajaților; dacă avantajele și drepturile se cuvin legal elevului, susținerea lor de către angajați se face fără emiterea unor pretenții și cu condiția nerealizării unei situații discriminatorii la nivelul elevilor;
 5. îndeplinirea din partea elevului a unei obligații școlare regulamentare sau cerință neregulamentară, eventual nereglementată, prin constrângeri determinate de amenințări;
 6. constrângeri asupra elevului în vederea obținerii din partea școlii a unor sume de bani sau bunuri de orice fel, ce au în mod legal statut de donație sau sunt nereglementate în ceea ce privește statutul;
 7. evaluarea neobiectivă, acordarea neregulamentară a notelor sau pe criterii nereglementate de legislația școlară;
 8. denaturarea evaluării elevului sau condiționarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a reprezentanților acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii (destinate profesorului) sau de participarea la meditații private;
 9. comercializarea de manuale sau auxiliare didactice;
 10. absențele repetate ale profesorului;
 11. nemotivarea absențelor în condițiile încadrării regulamentare a acestora;
 12. nerespectarea procedurilor de numire a șefului clasei;
 13. neinformarea elevilor în timp util cu privire la reglementări noi care îi privesc pe aceștia, sau asupra unor termene, condiții de înscriere sau depunere de dosare;
 14. alocarea netransparentă și/sau neregulamentară de resurse financiare și materiale unor clase de elevi, în mod preferențial;
 15. neafișarea în loc vizbil a tuturor articolelor din regulamente, care-i privesc în mod direct sau indirect pe elevi;
 16. imposibilitatea accesului la legi și regulamente, în conținut integral, în spațiile specificate în prezentul regulament;
 17. neasigurarea condițiilor igienice, termice, de iluminare în sălile de clasă, grupuri sanitare etc;
 18. nerespectarea drepturilor rezultate din regulamentul Consiliului elevilor;
 19. expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informații cu caracter privat, cu privire la

situația familială, economică, juridică, medicală a elevului și/ sau a familiei sale, ce pot genera o imagine negativă, nejustificată a acestora și care pot influența negativ evaluarea școlara sau pot genera tratamente discriminatorii și umilitoare.

 1. este interzis profesorilor, diriginților să organizeze excursii, majorate sau alte activități recreative și de relaxare desfășurate în afara perimetrului școlii — în absența reprezentanților părinților de la clasele respective. Conducerea unității de învățământ poartă responsabilitatea îndeplinirii acestei cerințe.

Comportamentul personalului școlii (didactic, didactic auxiliar sau nedidactic) fața de elevi trebuie să fie, în orice imprejurare unul demn, în concordanță cu valorile educaționale transmise elevilor.

Sunt cu desăvârșire interzise:

' relațiile nepotrivite profesor-elev;

' denaturarea evaluării elevului sau condiționarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a reprezentanților acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii (destinate profesorului) sau de participarea la meditații private;

* facilitarea obținerii de către elev a unor avantaje sau drepturi, (funcții si atribuții, transferuri, participări la activități extrașcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluări neobiective, modificarea evaluării școlare sau a unei sancțiuni acordate sau aflate in procedură, motivarea neregulamentară a absențelor, etc), care contravin legilor si regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau bunuri (sau oferite din inițiativa elevului), prin impunerea oricărei forme de condiționare sau fără exprimarea unei pretenții din partea angajaților; daca avantajele si drepturile se cuvin legal elevului, susținerea lor de către angajați se face fara emiterea unor pretenții si cu condiția nerealizării unei situații discriminatorii la nivelul elevilor;

; 1 comercializarea de manuale sau auxiliare didactice;

Sancțiunile în asemenea situații pot fi de natura administrativă sau - in situații grave - penală.

Cadrele didactice au îndatorirea profesională dar și morală să realizeze ore de curs de înalt nivel educațional care să motiveze elevii si să creeze cadrul propice obținerii unor rezultate superioare la învățătură.

Personalului școlii (didactic, didactic auxiliar sau nedidatic) are obligația să respecte cu punctualitate programul de lucru al școlii.

Cu referire la relația profesor-elev, pe lângă cadrul general oferit de prezentul Cod de conduită, sunt prevăzute in ROFUIP, in detaliu, norme de comportament adecvate.

 • Relația angajat-an^ajat
 1. Pot fi considerate neconforme cu legile si regulamentele școlare sau degradări ale relației profesor-profesor/angajat-angajat acțiuni individuale ale angajaților sau de influențare a unei autorități (persoană sau grup, indiferent de poziția din statul de funcții, din interiorul unității sau din structuri educaționale externe), în mod direct sau prin intermediar, în scopul de a obține de ambele părți sau de o singura parte:
 2. avantajefînanciare/bunuri/servicii:

venituri salariale nejustificate sub orice formă (premii, gradații de merit),

“ ore suplimentare, indemnizații, deconturi, venituri rezultate prin nerespectarea normelor de calcul a salariilor, etc), prin încălcarea normelor stabilite și a transparenței decizionale și procedurale;

_ resurse financiare bugetare preferențiale pentru acțiuni personale, activități școlare și extrașcolare, prin încălcarea normelor stabilite și/sau a transparenței decizionale și procedurale;

obținerea preferențială de spații, dotări, material cu scop didactic, prin încălcarea normelor stabilite și/sau a transparenței decizionale și procedurale;

venituri și bunuri rezultate din acțiuni ce încalcă normele și legile școlare și care presupun implicarea elevilor sub orice formă;

comercializarea de manuale sau auxiliare școlare;

" venituri financiare și bunuri oferite sau primite, ca suport al promisiunii obținerii unui avantaj, materializat prin încălcarea legilor și normelor sau pentru realizarea unui drept ce se cuvine în mod legal;

" mijloace fixe și circulante aflate în dotarea unității spre a fi folosite în scop personal și care aduc un prejudiciu financiar unității;

însușirea de bunuri prin schimbarea regimului contabil a acestora;

avantaje financiare și materiale nejustificate, ilegale, obținute prin intermediul departamentelor de contabilitate și administrație și care aduc un prejudiciu bugetului unității;

utilizarea în folos propriu a resurselor financiare imobilizate în conturi sau aflate în casieria Str. Lacu Rezii, nr. 92, Oraș însurăței, Județul Brăila

Telefon / Fax: +40 239 660 331; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

unității;

“ încheierea/intermedierea de contracte sau activități de achiziție/ofertă servicii în folosul școlii fără respectarea legilor în vigoare, eventual prin implicarea personalului neautorizat în acest scop, în vederea obținerii de avantaje personale de orice fel, sau care aduc un prejudiciu financiar unității prin nivelul prețului, a calității bunurilor achiziționate, prin inutilitatea achiziției sau prin subevaluarea prețului ofertei;

“ avantaje financiare și bunuri rezultate din contracte de sponsorizare, donații, proiecte finanțate etc, prin încălcarea normelor stabilite și a transparenței procedurale;

utilizarea,în folos propriu a personalului administrativ/auxiliar, în timpul programului de lucru.

 1. avantaje nefinanciare (sau eventual, cu implicație financiară indirectă):

’ funcții și atribuții de orice natură, obținute/atribuite prin evitarea sau încălcarea legilor și regulamentelor sau prin nerespectarea criteriilor de numire sau selecție (în situația în care nimeni nu îndeplinește criteriile de numire sau selecție acestea pot fi reinterpretate, cu condiția asigurării transparenței decizionale și procedurale);

“ funcții și atribuții de orice natură obținute/atribuite fără asigurarea transparenței decizionale și procedurale;

_ prestigiu necuvenit, obtinut prin documente false sau neacoperite de activități reale;

_ modificarea unei evaluării sau a unei sancțiuni date în mod regulamentar (sau aflată în stadiu de procedură), altfel decât prin mijloacele regulamentare de contestare sau prin cele stabilite explicit de evaluator sau de emitentul sancțiunii;

“ discriminarea pozitivă sau negativă nejustificată, pe criterii de vârstă, vechime, performanță, etc (cu excepția situațiilor reglementate); eventuala justificare a unei discriminări se face într-o maniera transparentă, prin consultarea după caz, a CA, CP sau a comisiilor metodice.

 1. abuzul de autoritate

- utilizarea autorității aferentă funcției pentru decizii, sancțiuni sau evaluări care contravin legilor și regulamentelor (școlare, altele decât cele școlare sau prezentului regulament) sau sunt nereglementate de acestea (situație în care se impune consultarea altor factori de decizie);

’ nerespectarea transparenței decizionale și a procedurilor în situații precizate de prezentul regulament;

" evitarea factorilor de decizie în situații în care se impune legal consultarea acestora sau în situații în care decizia nu se poate fundamenta pe reglementările existente;

atribuirea de funcții, responsabilități, resurse financiare și materiale, spații, servicii sau alte facilități, fără specificarea criteriilor de atribuire și în mod netransparent, în situațiile în care criteriile nu sunt anterior stabilite și recunoscute;

“ atribuirea de funcții sau responsabilități angajaților (cu excepția celor anterior precizate în fișa postului), fără acordul liber al acestora, fără acordarea drepturilor financiare sau de altă natură ce se cuvin conform normelor sau care conduc la depășirea timpului de lucru.

d). alte reglementari - pot fi reclamate următoarele:

” comportamentele jignitoare, ofensatoare la adresa altor angajați, realizate în cadru public (școlar); situația gravă o reprezintă manifestarea acestora în prezența elevilor;

“ indiferența față de manifestările de indisciplină ale elevilor;

" situațiile nereglementate de nici o lege, regulament sau normativ, care îi privesc atât pe profesori/ angajați cât și pe elevi, fac obiectul unor consultări la nivelul grupurilor de decizie - Consiliul de Administrație, Consiliul Profesoral, comisii metodice, Comitetele de părinți, Consiliul elevilor, Consiliul clasei, clasa însăși.

Sancțiuni la adresa profesorilor/angajaților. încălcarea pezentului regulament se sancționează în conformitate cu legile și regulamentele în vigoare și/sau prin depunctare la nivelul fișei anuale de evaluare, în funcție de gravitate.

în raporturile interpersonale, toți angajații școlii sunt obligați să manifeste o atitudine de respect si solicitudine, având, în orice împrejurare, determinarea de a acorda sprijin și colaborare în rezolvarea problemelor profesionale ivite.

în raporturile cu conducerea școlii, angajații colegiului au următoarele îndatoriri:

 1. să manifeste o atitudine de respect (atitudine care va fi de altfel reciprocă);
 2. să rezolve cu prompitudine și responsabilitate toate sarcinile de serviciu care le revin prin fișa postului;
 3. să se achite in același mod de orice alta atribuție care le revine prin decizia conducerii școlii.

Ca un corolar al normelor prevăzute de Codul etic - Codul de conduită, întregul personal al Școlii Gimnaziale ’’Spiru Haret” însurăței are obligația ca în orice împrejurare, în școală sau în afara ei, să fie demn de renumele si de tradițiile acestei unități de învățământ.

Orice încălcare sau abatere de la Codul etic - Codul de conduită, parte integrantă a Regulamentului de ordine interioară al Școlii Gimnaziale ’’Spiru Haret” însurăței, atrage după sine sancțiunile prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011 cu completările și modificările ulterioare, pentru personalul didactic și didactic auxiliar, respectiv sancțiunile prevăzute în Codul muncii, republicat cu completările și modificările ulterioare.