Buletin informativ privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public

- anul 2019-

 1. Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Şcoala Gimnazială "SPIRU HARET" Însurăţei, județul Brăila 
 • Legea educației naționale (Legea nr. 1/2011) cu modificările și completările ulterioare
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 5.079 din 31.08.2016, modificat prin Ordinul M.E.N. nr. 3027/08.01.2018
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale "SPIRU HARET" Însurăţei
 • Codul de înregistrare fiscală nr. 17363221
 1. Structura organizatorică

Instituția este condusă de către Consiliul de administrație care are în componența sa un număr de 9 membri. Directorul școlii este președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral și exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale. De asemenea, în cadrul instituției funcționează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație (C.E.A.C.), conform prevederilor legale în vigoare. În subordinea directorului, conform organigramei, își desfășoară activitatea:

 • compartimentul secretariat;
 • compartimentul financiar - contabil;
 • catedrele/comisiile metodice;
 • comisiile pe domenii de activitate
 • comisiile cu caracter permanent, temporar și ocazional

Atribuții:

 • Consiliul de administrație:
 • asigură respectarea prevederilor legislației în vigoare, actelor normative emise de către Ministerul Educației Naționale, a deciziilor Inspectoratului Școlar Județean Brăila;
 • administrează, prin delegare din partea Consiliului local, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitatea de învățământ, celelalte componente ale bazei materiale - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unității de învățământ;
 • aprobă Proiectul de dezvoltare instituțională și Planul managerial, după dezbaterea și avizarea sa în Consiliul profesoral;
 • aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul profesoral și în Comisia paritară;
 • acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară, a analizei șefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcționale;
 • stabilește perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaților unității de învățământ, a propunerilor directorului, programării anuale și în urma consultării sindicatului;
 • stabilește componența și atribuțiile comisiilor de lucru din unitatea de învățământ;
 • controlează periodic parcurgerea materiei și evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea șefilor de catedre/comisii metodice;
 • numește comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârșite de personalul salariat al unității de învățământ, conform legislației în vigoare;
 • stabilește sancțiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare și ale regulamentului de organizare și funcționare internă;
 • aprobă acordarea burselor școlare, conform legislației în vigoare;
 • avizează și propune ordonatorului de credite ierarhic superior, spre aprobare, proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, întocmit de director și administrator financiar, pe baza solicitărilor șefilor catedrelor sau comisiilor metodice și ale compartimentelor funcționale;
 • hotărăște strategia de realizare și gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislației în vigoare.
 • Consiliul profesoral:
 • analizează și dezbate Raportul de evaluare internă privind calitatea educației și Raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară;
 • dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, Planul managerial al școlii;
 • dezbate și aprobă rapoartele de activitate, planul anual de activitate precum și eventualele completări sau modificări ale acestora;
 • alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administrație și actualizează, dacă este cazul, componența acestuia;
 • aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;
 • validează Raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
 • decide asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;
 • decide asupra acordării recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
 • validează notele la purtare mai mici de 7 (șapte),
 • validează oferta de discipline opționale pentru anul școlar în curs;
 • avizează proiectul planului de școlarizare;
 • dezbate și avizează Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ, în ședință la care participă cel puțin 2/3 din personalul salariat al unității de învățământ;
 • dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județen Brăila sau din proprie inițiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă și transmite ISJ propuneri de modificare sau de completare a acestora;
 • dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ.
 • Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC):
 • elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea unității școlare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislația în vigoare;
 • elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în unitatea școlară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea școlară; raportul este adus la cunoștința tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziția evaluatorului extern;
 • elaborează propuneri de îmbunătățire a calității educației;
 • cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.
 • Catedre/comisii metodice:
 • elaborează propunerile pentru oferta educațională a unității de învățământ și strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalități, resurse materiale și umane, curriculum la decizia școlii;
 • elaborează programe de activități semestriale și anuale;
 • consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;
 • elaborează instrumentele de evaluare și notare; - analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;
 • monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor;
 • organizează și răspunde de desfășurarea recapitulărilor finale;
 • organizează activități de pregătire specială a elevilor pentru examene și concursuri școlare;
 • șeful de catedră/comisie metodică stabilește atribuțiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;
 • șeful de catedră/comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice și propune consiliului de administrație calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;
 • organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;
 • șeful de comisie metodică sau un membru desemnat de acesta efectuează asistențe la lecțiile personalului didactic de predare și de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari și la cadrele didactice nou venite în unitatea de învățământ;
 • elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral; implementează și ameliorează standardele de calitate specifice;
 • șeful catedrei/comisiei metodice răspunde în fața directorului și a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia;
 • șeful catedrei/comisiei metodice are obligația de a participa la toate acțiunile inițiate de director și de a efectua asistențe la orele de curs, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniți, sau la cei în activitatea cărora se constată disfuncții în procesul de predare-învățare sau în relația profesor-elev.
 • Compartimentul secretariat:
 • asigură permanența pe întreaga perioadă de desfășurare a orelor de curs;
 • completează actele de studii, foile matricole, registrele matricole și se ocupă de arhivarea tuturor documentelor școlare;
 • procură, deține și folosește sigiliile în conformitate cu reglementările în vigoare; - eliberează și ține evidența actelor de studii în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale;
 • ține evidența, selecționează, păstrează și depune documentele școlare la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin ”Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale nr. 16 din 2 aprilie 1996;
 • întocmește Statele de personal și Statele de plată lunare pentru toti angajații unității de învățământ prin programul EDUSAL;
 • păstrează și ține evidența contractelor individuale de muncă a tuturor salariaților prin programul REVISAL.
 • Compartimentul financiar-contabil:
 • îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director sau stipulate expres în acte normative.

Programul de funcționare al instituției:

-7.00-16.00/ cursuri: 08,00 - 15,00

Programul de audiențe al directorului:

 • miercuri- 10,00-14,00
 • joi-11,00-13,00

Programul de relații cu publicul al secretariatului:

 • Elevi / Persoane din afara unității: luni-vineri 12.00-14.00
 • Numele persoanelor responsabile cu difuzarea informațiilor publice
 • director - prof. LUNGU IONELIA
 • secretar -
 1. Coordonatele de contact ale instituției: Şcoala Gimnazială "SPIRU HARET" Însurăţei

  Adresa: str. Lacu Rezii, nr. 92, oraş Însurăţei, jud. Brăila,
  cod poştal 815300

  Telefon: 0239 / 660 331

  E-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (temporar)

 • pagina web
 1. Surse financiare
 • Bugetul local (Prin Consiliul local )
 • Bugetul de stat (prin Inspectoratul Școlar Județean Braila)

- Bugetul instituției pe surse de finanțare este aprobat anual de Primărie și Inspectoratul Școlar Județean Braila. Bilanțul contabil se întocmește trimestrial și anual pe surse de finanțare.

 1. Programe și strategii proprii:
 • Elaborarea Proiectului de dezvoltare instituțională pe termen mediu (4 ani)
 • Planul managerial
 • Promovarea ofertei educaționale
 • Asigurarea calității serviciilor educaționale
 • Încheierea de parteneriate instituționale:
 • Realizarea de proiecte educaționale:
 • Asigurarea resurselor financiare/ materiale
 • Asigurarea resursei umane (cadre didactice, personal auxiliar și nedidactic)
 • Lista cuprinzând documentele de interes public:
 • Proiectul de dezvoltare instituțională (P.D.I.)
 • Planul managerial
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Gimnaziale "SPIRU HARET" Însurăţei
 • Organigrama instituției
 • Oferta educațională
 • Structura anului școlar
 • Documente referitoare la: mișcarea personalului didactic, admiterea elevilor în liceu și învățământul profesional, susținerea examenelor de Evaluare Națională
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii:
 • Proiectul de dezvoltare instituțională (P.D.I.)
 • Planul managerial
 • Regulamentul de organizare și funcționare internă al Școlii Gimnaziale "SPIRU HARET" Însurăţei
 • Documente ale Comisiei de evaluare și asigurare a calității (C.E.A.C.)
 • Metodologii M.E.N. și ordine de ministru

- Documente I.S.J. Braila

- Hotărâri, ordonanțe ale guvernului

 1. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

Persoana care se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public, poate depune contestație/memoriu, în scris, către conducerea institutiei, care va fi întregistrată la secretariatul școlii sau la forurile superioare ( Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Ministerul Educației Naționale).

Toate informațiile menționate mai sus sunt disponibile atât la sediul instituției cât și pe pagina proprie de internet.

DIRECTOR,

LUNGU IONELIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Școala Gimnazială "Spiru Haret” Însurăței Str. "Lacu Rezii", Nr. 92, oraș Însurăței

Tel. / Fax 0239.660 331

 

PLAN MANAGERlAL

- extras din documentul Scoala_Insuratei_Plan_managerial_2020-2021.pdf -

ARGUMENT

Societatea contemporană este foarte dinamică și, în consecință, factorii implicați în activitatea de educație trebuie să se adapteze rapid la schimbări, să le gestioneze responsabil prin proiectarea activității din școală, atât pe termen scurt - prin planurile operaționale, cât și pe termen lung, prin proiectul de dezvoltare instituțională.

Realizarea unei educații pe principiul dezvoltării durabile nu poate fi susținută decât de un sistem de educație performant ș i flexibil, bazat pe inovație, disponibilitate și cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, școala noastră urmărește să educe elevul nu numai pentru a dobândi informația, ci mai ales pentru a o valorifica, aplicând-o în mod creativ în practică.Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetența pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o rețetă; ea poate emana numai din convingeri proprii și prin motivații situaționale. Elevul trebuie îndrumat cu blândețe, răbdare și profesionalism până când reușește să-și dezvolte o gândire creativă, până când se simte pregătit și capătă curajul să-și găsească propriile soluții la problemele cu care se confruntă.

Asa cum a fost conceput, prezentul PLAN MANAGERIAL are drept prioritate atragerea elevilor spre studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, prin asigurarea calității procesului instructiv - educativ, în concordanță cu noile cerințe ale integrării învățământului românesc în Uniunea Europeană.

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova. Acest factor este în concordanță cu disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate europeană trebuie să știi să lucrezi în echipă. Școala poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învățământul obligatoriu învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalități: învață pentru a ști, învață pentru a face, învață pentru a fi, învață pentru a trai decent și sigur în societate și în orice tip de comunitate.

Politica educațională a Școlii Gimnaziale “Spiru Haret" Însurăței respectă principiile care guvernează învățământul preuniversitar (expuse în Art. 3 din Legea Educației Naționale). Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI) este elaborat în concordanță cu politica educațională pe termen lung a scolii în baza condițiilor sociale și economice ale perioadei actuale (puse în evidență de analiza PEST(EL) și a rezultatelor analizei SWOT. Valorile cheie care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt:

 • Perfecționare: Vom urmări perfecționarea continuă a personalului angajat pentru dezvoltarea copetențelor profesionale și personale, dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru.

 • Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la creșterea calității activității instructiv - educative din școală, prin seriozitate, folosind experiența și implicând toți actorii educaționali;

 • Lucrul în echipă: Vom dezvolta un climat de muncă armonios, bazat pe seriozitate, toleranță și demnitate, dezvoltarea spiritului civic, folosind metode participative și consultative.

 • Cooperare și respect: Vom promova respectul reciproc și cooperarea, prin colaborarea mai activă cu părinții, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației.

 • Autodepășirea - pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare., pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși.

 1. BAZA CONCEPTUALĂ

Contextul legislativ

Analiza contextului legislativ, social, economic internațional, național și regional evalueaza schimbările majore care se petrec și identifica tendințele si provocarile care vor influența mediul educational în dezvoltarea sa, proces care trebuie să concorde cu nevoile manifestate și transformările reale din societate.

Contextul legislativ

 • Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011

 • Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie in sectorul Educational

 • OMECTS 5565/07.10.2011- cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar

 • OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant

 • ROFUIP/2020

 • structura anului scolar 2020-2021

 • Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 • Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;

 • Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006;

 • HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de invatamant

- HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii în învățământul preuniversitar

 • Legea 53/2003-Codul Muncii -republicată.

 • OMECTS 6143/01.11.2011 cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014

 • OMECI nr. 5132 / 2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;

 • OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

 • Ordin privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anului scolar 2020-2021.

 • Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021.

 • Raport privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2019-2020.

 1. CONTEXTUL SOCIAL SI TEHNICO-ECONOMIC

Analiza P.E.S.T.E.L.

Mediul extern al școlii include: factori politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, legislativi, școala fiind un sistem deschis ce presupune o puternică interacțiune cu mediul situat în afara ei.

CONTEXTUL POLITIC

Politica educationala a guvernului vizeaza consolidarea rolului scolii ca principala institutie de educatie si învatamânt iar politica educationala la nivel regional si local este în favoarea dezvoltarii relatiilor de colaborare între oficialitati si scoala noastra; de asemenea contextul actual politic al României ca membra a Uniunii Europene, asigura mobilitatea cadrelor didactice în spatiul european, si nu numai, reflectata în deschiderea oferita scolilor de catre MEC de a accesa programe specifice nevoilor de dezvoltare ale resurselor umane si financiare :

 • cadrul legislativ specific învatamântului preconizeaza descentralizarea si autonomia sistemului de învatamânt - Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027.

-cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru dezvoltarea infrastructurii învatamântului si a resursei umane (programe comunitare, MEC)

 • sporirea resurselor materiale si informationale la dispozitia unitatilor de învatamânt prin proiecte si programe finantate de statul român sau de catre organismele europene

-programele de dotare a laboratoarelor si cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunatatirea fondului de carte, SEI (sistem educational informatizat);

 • finantarea de către stat a programelor de asistență socială pentru elevi;

 • acordarea burselor pentru elevii cu probleme si pentru elevii capabili de performanță;

 • existenta proiectelor de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice si a programelor cu finalitati de educatie si formare profesională - cadrul legal favorabil accesului de catre unitatile scolare la fonduri structurale.

Context local

 • Procesul de invatamnt din Școala Gimnazială “Spiru Haret” se bazează pe legislația generală și specifică în vigoare, pe acte normative emise de IȘJ Brăila.

 • Există politici integratoare pentru elevii cu cerinte educationale speciale.

 • Există o relație foarte bună cu autoritățile locale.

CONTEXTUL ECONOMIC

 • Situatia economică a familiilor este relativ bună, chiar daca nu toti parintii au locuri de munca stabile, situatia lor nu pune probleme mari privind scolarizarea, oferta educatională a școlii răspunzând în mare parte cerințelor de pe piața muncii;

 • Migratia fortei de munca în străinatate conduce la o cerere sporita de forta de munca din partea pietei interne si externe în diverse calificari si profesii;

 • Interesul agentilor economici in acordarea de sponsorizari sau donatii pentru unitatea noastra este scazut si implica demersuri greoaie, concretizate in activitati putin profitabile;

 • Bugetul Consiliului Local este unul mic, însă, la nivel local politica bugetara este favorabilă școlii, asigurându-se sursele financiare necesare asigurarii de conditii decente pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ;

 • Venitul disponibil al familiei generează demotivarea elevilor.

CONTEXTUL SOCIAL

 • se poate spune ca situatia este bună, legatura familiilor cu problemele scolii a fost permanent în atentia colectivului de cadre didactice; în cadrul scolii, exista un mod de abordare obiectiv si realist a problemelor sociale (somaj, delincvență etc.), astfel încât pozitia directorului si a colectivului de profesori fata de problematica educatiei este ca aceasta trebuie sa devină un mijloc de promovare socială;

 • fluctuatiile demografice influenteaza cifrele de scolarizare ale unitatilor de învatamânt precum: cresterea numarului familiilor monoparentale;

 • atitudine pozitiva fata de munca a majoritatii elevilor si parintilor;

 • Rata natalitatii: scăderea anuala a numarului de copii din circumscriptia scolara creeaza probleme de încadrare cu personalul didactic;

 • Nivelul educational: majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie.

CONTEXTUL TEHNOLOGIC

 • se oglindește într-o desfasurare bună a procesului instructiv-educativ, scoala oferă baza materială si conditii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvate nevoilor tânarului, pentru formarea sa (resursele financiare, din păcate, nu răspund întotdeauna cerintelor scolii pentru o reală dezvoltare si desavârsire a capacitatilor tânarului de azi, ca reprezentat al societatii de mâine);

 • civilizatia informatională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunostintele sa fie actualizate si impune redimensionarea sistemului de formare profesionala a cadrelor didactice;

 • raspândirea tehnologiilor moderne de comunicare si de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informatiilor în timp scurt;

 • generalizarea practicilor educationale inovatoare (SEI, învatamânt la distanță) conduce la modernizarea actului educational traditional;

 • aparitia scolii virtuale si a spatiilor de învatare virtuala si derularea cursurilor de instruire si formare;

 • Școala beneficiază de acces la Internet.

FACTORI ECOLOGICI

> integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea mediului de către unitatile

scolare;

 • educatia ecologică în unitatile de învatamânt devine prioritară;

 • prin activitatea sa, unitatea noastră școlară să se implice în rezolvarea problemelor de mediu;

 • reabilitarea celor șase corpuri de clădire;

 • economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul

înconjurator.

FACTORI LEGISLATIVI

 • eistența Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu metodologiile aferente.

 • OMEC nr. 5447/ 31.08.2020, publicat in M. Of. nr. 827 din 09.09.2020.

Concluziile si interpretarile analizei PEST(EL) sunt valorificate în elaborarea directiilor de actiune strategica a Școlii Gimnaziale “Spiru Haret ” Însurăței pentru perioada 2020-2024.

Analiza S.W.O.T.

Analiza S.W.O.T. calitativă

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizației școlare, vom apela la metoda S.W.O.T., analizând atât mediul intern, cât și mediul extern, pe următoarele paliere:

 1. Curriculum

 2. Resursa umană

 3. Resursa materială și financiară

 4. Relații cu comunitatea și activitatea

educativă

a) Curriculum

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • pregătire suplimentară pentru Evaluarea Nationala, olimpiade și concursuri școlare;

 • proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate școlare bune, procent de promovabilitate la evaluările naționale bun, premii la olimpiadele și concursurile școlare;

 • oferta educationala a școlii se bazeaza pe CDȘ-uri care sunt raportate la nevoile elevilor, parintilor si ale comunitatii locale, care reflecta personalitatea si profilul scolii;

 • pragmatismul ofertei educationale care conduce la îndeplinirea planului de scolarizare;

 • oferta noastra are ca „orizont” educational principiul educatiei de baza pentru toti, ce presupune ca fiecare persoana (copil, tânar, adult) trebuie sa beneficieze de o instruire adecvata nevoilor sale fundamentale de învatare;

 • atingerea în mare parte a finalitatilor specifice, pe niveluri de școlaritate;

 • existenta si aplicarea planului - cadru pentru fiecare ciclu de școlaritate;

 • scheme orare realizate eficient de Comisia de Curriculum;

 • corelarea conținuturilor cu noile programe revizuite;

 • existenta programelor scolare si a manualelor alternative elaborate la nivel national;

 • programe scolare încarcate;

 • lipsa unor mijloace auxiliare proprii pentru uzul elevilor;

 • ponderea înca prea mare a pregatirii teoretice în detrimentul celei practice, cu accent pe cunostinte si mai putin pe abilitati, în activitatile de la clasa;

 • incapacitatea unor cadre didactice de a recepta si aplica metodele si tehnicile moderne de învățare si evaluare;

OPRTUNITĂȚI

AMENINTARI

 • Ofertele privind cursurile de perfecționare și formare continuă, înscriere la grade didactice;

 • Bune relații cu Inspectoratul Școlar Braila, Consiliul Local al orașului Însurăței, Casa Corpului Didactic;

 • Existența site-urilor specializate în oferirea de materiale și soft- uri pentru cadre didactice.

 • Instabilitatea legislativa a curriculumului în sistemul de învățământ;

 • Restrictionarea ofertelor de manuale alternative și de auxiliare școlare din partea editurilor;

 • Există riscul micșorării numărului de cereri de înscriere în instituția școlară;

 • Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opțiunilor) beneficiarilor.

b) Resursa umană

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- personal calificat corespunzator, în numar suficient, cu o buna pregatire metodica si profesionala (în marea majoritate cadrele didactice si-au luat gradele didactice în timp util);

- personal auxiliar cu competente, în domeniu, recunoscute (secretariat, financiar contabil, administrativ);

- atmosfera buna de munca-spirit de echipa, de atasament si fidelitate fata de unitate; -profesori cu aptitudini, pasiune si experienta în desfasurarea activitatilor scolare si extracurriculare;

- cadre didactice ce au parcurs stagii si cursuri de formare continua;

- implicarea în actul decizional a unui numar, relativ mare, de cadre didactice;

- cultura organizationala puternica, pozitiva de tip sarcina (retea), în care membrii sunt capabili sa raspundă la schimbare;

- implicarea managerului în responsabilizarea cadrelor didactice si a personalului de a recepta noul;

 • Echipa manageriala preocupată de creșterea procesului didactic, a bazei materiale și aspectului școlii;

 • Relații interpersonale bazate pe cooperare între cadrele didactice si pe respect reciproc;

 • Proiecte diverse în care elevii și profesorii se pot remarca;

 • Participare la cursurile de perfecționare și formare continuă din partea CCD și înscriere la grade didactice;

 • majoritatea elevilor provin din localitate, părinții fiind foști elevi ai școlii, ceea ce face sa se contureze o atmosfera de parteneriat “de familie” cu aceștia;

-circa 1/3 au cunostinte, priceperi si deprinderi solide-rezultat si al familiei cu grad educogen peste medie;

 • nivelul bun de pregatire al elevilor de la învatamântul primar si gimnazial;

 • rezultate bune ale elevilor la concursurile scolare;

- elevi cu părinți plecați în străinătate, care sunt lăsați în grija bunicilor sau a altor rude care nu au un control eficient asupra lor;

-inertia unor cadre didactice si neimplicarea în propria pregatire profesionala, cât si în activitati extracurriculare;

-inertia unor cadre didactice si neimplicarea în echipe de proiect nationale si internationale;

-insuficienta abilitate din partea unor cadre didactice în utilizarea tehnologiei didactice moderne

-dezinteresul unor parinti fata de educatia propriilor copii.

-slaba pregatire a cadrelor didactice in activitatea cu elevii cu cerinte speciale.

OPORTUNITĂȚI

-numărul de întâlniri și activități comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtășirea experienței, creșterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună.

- varietatea cursurilor de formare și perfecționare organizate de CCD și universități.

AMENINȚĂRI

-scăderea motivației și interesului pentru activitățile profesionale (perfecționarea, activitățile extracurriculare, confecționarea

materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecțiilor etc.) -scăderea prestigiului cadrelor didactice prin pensionarea unor profesori recunoscuți pe plan local.

-posibilitățile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice

 • întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice și părinții elevilor (ședințele cu părinții la nivelul clasei / școlii, consultațiile)

 • Titularizarea prin concurs a cadrelor didactice;

 • implicarea unor elevi în problemele specifice vârstei și școlii lor;

 • dorința unor elevi de a atinge performanțe și abilitatea acestora de a dobândi competențe digitale de nivel înalt;

 • existența unor programe de formare și informare a părinților;

 • deschiderea tinerei generații de a participa la activități/ proiecte/ programe comunitare derulate în parteneriat la nivel local, național și european;

 • participarea cadrelor didactice la cursuri de formare in vederea dobandirii competentelor necesare in activitatea cu elevii cu CES.

- criza de timp a părinților datorată actualei situații economice care reduce implicarea familiei în viața școlară. Acest lucru se reflectă atât în relația profesor-elev cât și în performanța școlară a elevilor - scăderea interesului cadrelor didactice pentru activitățile profesionale;

-creșterea numărului elevilor cu cerințe educaționale speciale;

-o depreciere a statutului profesorului în societate (plecând de la nivelul guvernării și încurajată de mass-media), ceea ce determină dificultăți în impunerea cadrului didactic, ca principal factor al educației, în fața beneficiarilor direcți și indirecți;

-lipsa motivației învățării a unor elevi, generată de falsele valori promovate uneori în societate și de mass-media;

-plecarea părinților să lucreze în străinătate, cu sau fără copii;

-lipsa unui mediu familial adecvat pentru unii adolescenți și dezinteresul unor părinți față de educația propriilor copii.

c) Resursa materială și financiară

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- o baza materiala corespunzatoare capabila sa asigure un învatamânt eficient, formativ-performant, în concordanta cu specificul scolii;

- existenta retelei de informatizare la nivelul scolii, amenajata conform standardelor actuale (toate calculatoarele din scoala sunt legate la retea si conectate la Internet);

- existenta la CDI (biblioteca scolii) a fondului de carte necesar functionarii optime, în beneficiul elevilor si cadrelor didactice;

- abonamente la reviste de specialitate;

- mobilier schimbat în scoala - în proportie de 100%;

- conditii foarte bune de aprovizionare cu apa, energie electrica si termica, împrejmuire sigura, etc.

-preocuparea conducerii unitatii scolare în dezvoltarea bazei materiale;

-venituri extrabugetare mici (sponsorizari episodice, donatii întâmplatoare).

 • introducerea claselor pregătitoare în școală a condus la transformarea laboratoarelor de biologie, fizică - chimie în săli de clasă;

 • lipsa fondurilor pentu recompensarea activităților de

performanță ale elevilor și cadrelor didactice;

-slaba implicare a unor cadre didactice în păstrarea

bunurilor materiale ale școlii;

OPORTUNITATI

AMENINTARI

-descentralizare și autonomie instituțională;

-parteneriat cu comunitatea locală (Primărie, părinți), ONG, firme; -existența unor spații ce pot fi închiriate în scopul obținerii unor fonduri bănești;

-posibilitatea antrenării elevilor și părinților în activități productive și de întreținere a școlii;

 • Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente;

 • Reducerea finanțării școlii în ceea ce privește achiziționarea de material didactic, consumabile.

d) Relații cu comunitatea și activitatea educativă

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • o bună implicare a elevilor în activitățile extrașcolare și extracurriculare la nivel de școală;

 • rezultate bune la concursurile artistice și sportive;

 • intâlniri periodice cu Comitetul Reprezentativ al Părinților;

 • o bună colaborare cu reprezentanții Secției de Poliție;

 • Consilul elevilor activ și implicat în problematica școlii și comunității;

 • implicarea scolii în programe locale, regionale, nationale si internationale;

 • constituirea, la nivelul scolii, a parteneriatului social cu diferite institutii locale;

-organizarea de seminarii, simpozioane, mese rotunde, pe teme de interes pentru comunitate si factorii educationali (elevi, parinti, cadre didactice etc.);

 • deficiente în relatiile de parteneriat scoala-comunitate locala;

 • lipsa de initiativa a unor cadre didactice, în stabilirea unor punti de legatura cu scoli din spatiul european;

 • lipsa implicarii unor cadre didactice în accesarea programelor europene;

 • organizarea si desfasurarea unui numar redus de activitati de voluntariat;

 • Lipsa unui Proiect Erasmus.

OPORTUNITATI

AMENINTARI

 • disponibilitatea și responsabilitatea unor instituții de a veni în sprijinul școlii (Primărie, Biserică, Poliție, instituții culturale);

 • cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al Parintilor privind desfășurarea de activități comune părinți-profesori-elevi;

 • interesul liceelor de a-și prezenta oferta educațională; -responsabilitatea altor școli instituții pentru schimburi de experiență;

 • Interesul unor școli pentru realizarea de schimburi de experiență; -existența posibilității de a aplica pentru realizarea de proiecte educative, recunoscute la nivel național;

-dezvoltarea unor parteneriate cu asociatii care promoveaza actiunile de voluntariat.

-organizarea defectuoasă a unor activități de parteneriat poate conduce la diminuarea sau chiar inversarea efectelor scontate;

 • nivelul de educație și timpul limitat al părinților poate conduce la slaba implicare a părinților în viața școlară;

 • instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor potențial partenere;

 • Consecințele crizei economice continuă să se facă simțite din punct de vedere al finanțării sponsorizării activităților educative și extrașcolare din partea părinților, agenților economici, Consiliului local;

VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ȘCOLII

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

Ne propunem să rămânem una dintre școlile de prestigiu din județul Brăila, apreciată de către elevi, părinți și comunitatea locală pentru eficiența activității instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală și europeană.

Școala noastră va asigura o bună pregătire furnizând elevilor cunoștințe solide din trunchiul comun, simultan cu implementarea curriculum-lui la decizia școlii. Căutăm ca, în anii în care tinerii sunt pe băncile școlii, să dobândească acele comportamente sociale care să le asigure o rapidă inserție socială, dar și un comportament civic corespunzător nevoilor comunității locale.

Dorim să le oferim elevilor șansa de a participa la educație devenind astfel adulți creativi, responsabili și independenți dispuși să realizeze idei noi în lumea modernă a muncii. Școala Gimnazială „Spiru Haret” Însurăței este un mediu educațional de calitate care aparține comunității.

Școala Gimnazială „Spiru Haret” Însurăței este o școală competitivă, bazată pe profesionalism, civilizație, modernism și siguranță, în care va activa un grup socio-profesional caracterizat prin eficiență și flexibilitate, într-o societate în continuă dezvoltare.

Valorile promovate și cultivate sunt: demnitate, performanță, calitate, egalitate de șanse, forța echipei, punctualitate, creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect, încredere.

MISIUNEA ȘCOLII „Spiru Haret” ÎNSURĂȚEI

Să devenim o unitate școlară model în învățământul brăilean, integrată nevoilor sociale ale comunității, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine.

Un copil educat cu iubire și respect își va putea depăși limitele”

Încercăm să-i pregătim pe elevii noștri pentru viață, pentru familie, pentru societate, pentru SUFLET și să le oferim un mediu armonios în care să descopere bucuria învățării și să-și dezvolte aptitudini, capacități care îi vor ajuta să găsească soluții la provocările viitorului.

ȚINTELE STRATEGICE

 1. Creșterea nivelului de performanță a elevilor prin implementarea unui curriculum diversificat și atractiv centrat pe dezvoltarea compețențelor-cheie și prin participarea la competiții, concursuri și olimpiade școlare;

 2. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active în cadrul activităților de formare a elevilor, folosirea strategiilor și mijloacelor moderne de educație, management atractiv al clasei de elevi;

 3. Realizarea unei școli inclusive prin adoptarea strategiilor de individualizare a procesului instructiv-educativ, creșterea performanței școlare, prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare;

 4. Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale a școlii, menținerea funcționalității patrimoniului unității de învățământ în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învățământ modern;

 5. Promovarea imaginii școlii în comunitate prin implementarea reformei manageriale în toate domeniile, pe baza valorilor promovate în școală.

Școala noastră își propune ca, printr-un învățământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuși, să devină util pentru el și pentru ceilalți, să îl pregătească pentru a păși cu încredere spre nivelul liceal și să-l învețe să facă față încercărilor din viitor. Schimbarea mentalității negative, în favoarea unei gândiri pozitive, permisive, creative atât la elevi cât și la cadrele didactice și a personalului auxiliar, considerând elevul ca partener în educație și subiect al autoeducației. Scopul școlii noastre este de a crea o școală comunitară, deschisă, credibilă în fața parinților și a comunității locale, care să raspundă nevoilor de educație. Printr-o ofertă curriculară atractivă și diversificată, prin formarea unui corp profesoral stabil, titular și bine pregatit profesional, prin derularea de proiecte și programe educaționale specifice, vom forma o personalitate umană complexă. Valorile pe care le promovăm sunt: comunicarea, spiritul de echipă, toleranța, educația pentru drepturile omului.

 MOTTO

„Nu ne simțim legați trainic de ceva decât pe măsura grijilor, muncii și dorințelor care ne-au costat”.

(HONORE de BALZAC)

DEVIZA

În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazați pe convingerea că toate au un început, să încercăm să facem singuri ceea ce așteptăm de la alții.

MISIUNEA

Să devenim o unitate școlară model în învățământul brăilean, integrată nevoilor sociale ale comunității, care să realizeze pregătirea de astăzi pentru viitorul de mâine.

Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Însurăței, județul Brăila, a finalizat implementarea proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare a infrastructurii educaționale pentru cele șase corpuri de clădire care alcătuiesc Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Însurăței (Școala nr. 1, Școala nr. 2, Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 2, Grădinița nr. 3 și Grădinița din satul Lacu Rezii).

Obiectivele proiectului au fost atinse prin:

 • Executarea de lucrari de reabilitare a cladirii și de extindere a acesteia în vederea construirii de grupuri sanitare moderne și adaptate nevoilor elevilor și cadrelor didactice (inclusiv pentru persoane cu dizabilități).

 • Înlocuirea instalatiilor sanitare, termice (prin montarea unor centrale termice la școli și electrice la grădinițe).

 • Completarea și refacerea echipării tehnico-edilitare.

 • Îmbunătățirea funcționării clădirilor și reabilitarea termică a acesteia.

 • Dotarea cu mobilier modern și specific a tuturor sălilor de clasă și a celorlalte încăperi ale școlilor și ale grădinițelor.

 • Conectarea rețelei de calculatoare care au fost achiziționate la rețea de internet de mare viteză.

 • Dotarea cu echipamente specifice și necesare desfășurănii activităților didactice.

Beneficiarii proiectului sunt elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale ,,Spiru Haret” Însurăței, cadrele didactice și personalul auxiliar, părinții elevilor, comunitatea locală , Consiliul Local Însuraței și Inspectoratul Școlar Județean Brăila.

OPȚIUNILE STRATEGICE ALE ȘCOLII

 • Asigurarea unui program corespunzător de educație și formare pentru elevi și preșcolari;

 • Stimularea creativității tuturor factorilor implicați în elaborarea proiectului curricular și extracurricular;

 • Formarea continuă a personalului din unitate.

ARGUMENT

Activitățile extrașcolare prezintă unele trasături ce se referă la conținutul și tematica activităților, la durata lor, la strategiile didactice utilizate, precum și la formele de organizare a muncii.

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în școală și în grădiniță, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea cadrelor didactice.

În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spatiul aplicativ care permite transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de invățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolara dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, relizându-se astfel o simbioză lucrativa între componența cognitivă și cea comportamentală.

ȚINTE STRATEGICE

-atingerea standardelor educaționale de către elevi și preșcolari;

-formarea continuă a calității resurselor umane;

-păstrarea și îmbogățirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinții copiilor și alte instituții școlare;

-dezvoltarea personalității elevilor prin activități extracurriculare.

RESURSE MATERIALE

În școala noastră se găsesc 18 de săli de clasă, 8 săli de grupă, 2 cabinete de informatică dotate cu 30 de calculatoare, 1 sală de sport, grupuri sanitare în interiorul instituțiilor, 1 centru de documentare și informare, materiale didactice diverse.

În prezent școalile și grădinițele sunt dotate cu centrale termice, respectiv electrice proprii și au fost utilate modern, pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii, preșcolarii și cadrele didactice din unitatea școlară să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru copii și părinți, cât și pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate și majoritatea titulare, pasionați pentru munca pe care o prestează, dăruiți școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

Baza materială Şcoala gimnazială Însurăţei, judeţul Brăila

 

RESURSE MATERIALE

În școala noastră se găsesc 18 de săli de clasă, 8 săli de grupă, 2 cabinete de informatică dotate cu 30 de calculatoare, 1 sală de sport, grupuri sanitare în interiorul instituțiilor, 1 centru de documentare și informare, materiale didactice diverse.

În prezent școalile și grădinițele sunt dotate cu centrale termice, respectiv electrice proprii și au fost utilate modern, pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii, preșcolarii și cadrele didactice din unitatea școlară să fie cât mai propice pentru un învățământ de calitate, să fie cât mai atrăgător pentru copii și părinți, cât și pentru cadrele didactice.

Cadrele didactice care își desfășoară activitatea în această școală sunt calificate și majoritatea titulare, pasionați pentru munca pe care o prestează, dăruiți școlii și elevilor acesteia. Profesionalismul acestor cadre didactice fac școala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă.

ȚINTE STRATEGICE

-atingerea standardelor educaționale de către elevi și preșcolari;

-formarea continuă a calității resurselor umane;

-păstrarea și îmbogățirea permanentă a bazei materiale;

-dezvoltarea de parteneriate cu comunitatea, părinții copiilor și alte instituții școlare;

-dezvoltarea personalității elevilor prin activități extracurriculare.